praktisch

 

Pakhuis "ARCHANGEL"    
Nauerna 42 (voorheen 40 A)
1566 PD Nauerna (Assendelft)
Tel. 075-6707444
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW id.          : NL001119852B93

KvK nummer34322565

Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

Verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Musaerts onder polisnummer CH256174

 

Waarnemer en klachtenfuctionaris :  Mr. M.S. Van Gaalen te Amsterdam

 

Registratie in het rechtsgebiedenregister

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

-            Personen en familierecht

 

 Kosten

 Betalende cliënten

Mijn uurtarief bedraagt € 185,- excl. BTW (€ 223,85 incl BTW) Afhankelijk van aard en omvang van de zaak en de draagkracht van partijen kan hiervan worden afgeweken.  Werkzaamheden en voorgeschoten kosten (deurwaarder, giffiegeld, uittreksels) worden maandelijks achteraf gefactureerd.  Er wordt een urenspecificatie bijgevoegd zodat u inzicht heeft in de opbouw van de declaratie.

Toevoeging (pro deo)

Voor veel mensen is het niet mogelijk de kosten van een advocaat zelf te dragen. De overheid voorziet daarom in gefinancierde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Het inkomen van de eventuele partner telt soms ook mee.  Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt in geval van een toevoeging een eigen bijdrage vastgesteld.

Ik sta in bemiddelingen cliënten soms bij op basis van een toevoeging. In zaken op tegenspraak sta ik cliënten uitsluitend op betalende basis bij. Afspraken over de kosten en over het aanvragen van een toevoeging worden tijdens de eerste bespreking gemaakt en worden schriftelijk bevestigd. 

 

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Schram

 Artikel 1 begripsbepalingen

 In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 -       klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

 -       klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

 -       klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 Artikel 2 toepassingsbereik

 1.     Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr. R.A. Schram en de cliënt.

 2.     Mr. R.A. Schram draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 Artikel 3 doelstellingen

 Deze kantoorklachtenregelig heeft tot doel:

 a.     het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

 b.    het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

 c.     behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

 d.    medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

 e.     verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1.     Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

 2.     Mr. R.A. Schram heeft in de bevestiging van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

 3.     Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement Haarlem.

Artikel 5 interne klachtprocedure 

1.     Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr. M.S. Van Gaalen, advocaat te Amsterdam, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

 2.     De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

 3.     Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

 4.     De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

 5.     De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 6.     Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1.     De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

 2.     De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1.     De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

 2.     Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

 3.     De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

 4.     De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 Artikel 8 klachtregistratie

 1.     De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

 2.     Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 3.     De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

 4.     Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.